26 Ağustos 2016 Cuma

__cdecl Calling Convention

__cdecl - C Dili
Şöyledir. Metod çağrısı yapan stack'i eski haline getirir.
push b;
push a;
call fnAdd;
add esp, 8  # restore stack.
Bu calling convention'da value olarak geçilen bir sınıf, metod'dan çıkarken yok edilir. Şöyle bir kod olsun.
#include <stdio.h>

struct Foo {
  Foo() { puts("created"); }
  Foo(const Foo&) { puts("copied"); }
  ~Foo() { puts("destroyed"); }
};

void __cdecl x(Foo f) { }

int main() {
  Foo f;
  x(f);
  return 0;
}
x'in assemly koduna bakarsak Foo f parametresi için destructor çağrısı yapıldığını görebiliriz.
x:
  mov   qword ptr [rsp+8],rcx
  sub   rsp,28h
  mov   rcx,qword ptr [rsp+30h]
  call  module!Foo::~Foo (00000001`400027e0)
  add   rsp,28h
  ret
__stdcall - Windows 
Şöyledir. Metod kendisi stack'i eski haline getirir.
push b;
push a;
call fnAdd;  # stack is restored by the callee. with ret 8
Bu Windows'ta kullanılan calling convention. Windows'ta DLL metodları şöyle tanımlanır.
#ifdef TEST_EXPORTS
#define TEST_API __declspec(dllexport)
#else
#define TEST_API __declspec(dllimport)
#endif

TESTAPI int __stdcall myadd(int a, int b);
Bazı Win32 metodlarının imzası şöyledir.
WINADVAPI LSTATUS APIENTRY RegQueryValueExW(...);
Burada APIENTRY aslında __stdcall için macro'dur. Bazen de WINAPI __stdcall için macro olarak kullanılır.

18 Ağustos 2016 Perşembe

filebuf Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <fstream>
Constructor
Şöyle yaparız.
std::filebuf tempfilebuf;
close metodu
Şöyle yaparız.
tempfilebuf.close();
open metodu
Şöyle yaparız.
tempfilebuf.open("/tmp/extmpfile", std::ios::binary|std::ios::out);
Daha sonra bu sınıf ostream ile kullanılabilir. ostream yok olunca dosya kapatılmaz. Şöyle yaparız.
{
 std::ostream tempfile(&tempfilebuf);
 ...
}


8 Ağustos 2016 Pazartesi

std::bind1st

Giriş
Lambda çıktıktan sonra bu algoritmalara gerek kalmadı. Bu metod binary bir function ile çalışır.
Şöyle yaparız. greater metodunun ilk parametresi 10 olacaktır. 10 > x true ise aslında 10'dan küçük elemanları sayarız
vector<int> v1; 
// Count the number of integers < 10 in the vector 
count_if( v1.begin(), v1.end(), bind1st(greater<int>(), 10 ) ); 


4 Ağustos 2016 Perşembe

std::mem_fn

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <functional>
std::mem_fn işlev olarak std::bind ile hemen hemen aynı şey.

Alana Erişmek
Şöyle yaparız.
#include <algorithm>
#include <functional>
#include <iterator>  
#include <iostream>

struct Obj { int a, b, c; };

int main() {

 Obj o[3] = {{1, 2, 3}, {11, 22, 33},{111, 222, 333}};

 int a[3];

 std::transform(std::begin(o), std::end(o),
         std::begin(a),
         std::mem_fn(&Obj::a));

 for (auto e : a)
  std::cout << e << ' ';

 std::cout << std::endl;
};
Çıktı olarak şunu alırız.
1 11 111