22 Mart 2021 Pazartesi

POSIX stat metodu

Giriş
stat(), lstat(), fstat(), atexit() gibi metodlar libc_nonshared.a kütühanesinde tanımlı. Bu static kütüphane de gidip bir .so dinamil kütüphanesini çağırıyor.

11 Mart 2021 Perşembe

std::map [] operator

Giriş
Bu operator eğer aranan key yoksa default constructor kullanarak bir value ile doldurur. Açıklaması şöyle
T& operator[](const key_type& x);
1 Effects: If there is no key equivalent to x in the map, inserts value_type(x, T()) into the map.
Eğer value tipinin default constructor metodu yoksa hata alırız. Aşağıdaki kod derlenmez!
std::map< int, std::reference_wrapper< foo > > my_map;
foo a;
my_map[ 0 ] = std::ref( a );
Örnek - primitive tip
Şöyle yaparız
std::map<std::string,std::size_t> counters;
//...
counters[key]++;
Açıklaması şöyle
++counters[key]; is completely valid. std::map::operator[] inserts a value-initialized element if the key does not exist in the map. This is the idiomatic way of doing what you explained.

std::merge metodu

Giriş
merge ile sıralı olan iki dizi yeni bir dizi olarak birleştirilir. Yani merge sort (birleştirmeli sıralama) yapılır. std::merge yerine std::map kendi merge() metodunu sunuyor.

Örnek
a ve b veriyapıları c içinde birleştirmek için şöyle yaparız
decltype(a) c;
std::merge(a.begin(), a.end(),
      b.begin(), b.end(),
      std::back_inserter(c));
Örnek
Klasik array kullanılacaksa nihai dizinin yeterince büyük olması gerekir. Örnekte nihai dizi için 100 elemanlık yer ayrılıyor.
int A[50];
int B[50];
int C[100];

std::merge(std::begin(A), std::end(A), std::begin(B), std::end(B), std::begin(C));
Örnek
std::array kullanılsa da nihai dizi için 100 elemanlık yer ayrılıyor.
std::array<int, 50> A;
std::array<int, 50> B;
std::array<int, 100> C;

std::merge(A.begin(), A.end(), B.begin(), B.end(), C.begin());
Örnek
Java'da pseudo kod için buraya bakılabilir. C ile verilen bir örnek
void merge(int **a, int **b, int **c)
{
  while(*a || *b)
    *c++ = !*a || *b && **b < **a
      ? *b++
      : *a++;
}
merge - yanlış kullanım
Eğer kullanılan veri yapısı elemanları sıralı saklamıyorsa std::merge yapmanın bir anlamı yoktur. Elimizde 3 tane unordered_map olsun.
unordered_map<int,int> map1 ,map2, map3;
map1 ve map2'yi map3'te şöyle birleştirebiliriz.
map<int,int>::iterator it  = map3.begin();
std::merge(map1.begin(),map1.end(),map2.begin(),map2.end(),inserter(map3,it));
Ancak unordered_map zaten sırasız olduğu için sonuç anlamsızdır.