30 Temmuz 2018 Pazartesi

STL Veri Yapısı - unordered_set - HashSet

Giriş
Bu sınıfı kullanmak için şu satırı dahil etmek gerekir.
#include <unordered_set>
Tanımı
Polymorphic allocator kullanan tanımı şöyledir
using unordered_set = std::unordered_set<Key, Hash, Pred,
                     std::pmr::polymorphic_allocator<Key>>
Rehash 
Mark Weiss'ın "Data Structures and Algorithm Analysis in C++" kitabında şöyle bir örnek var. Gerçek veri yapısı da buna benzer bir şekilde çalışıyor.
/**
* Rehashing for quadratic probing hash table.
*/
void rehash( )
{
  vector<HashEntry> oldArray = array;

  // Create new double-sized, empty table
  array.resize( nextPrime( 2 * oldArray.size( ) ) );
  for( auto & entry : array )
    entry.info = EMPTY;

  // Copy table over
  currentSize = 0;
  for( auto & entry : oldArray )
    if( entry.info == ACTIVE )
      insert( std::move( entry.element ) );
}

Tanımlama
Elimizde şöyle bir sınıf olsun.
struct Link
{
 
 uint32_t param1; // ..... and more

 bool operator==(Link const& rhs)
 {
  return param1 == rhs.param1;
 }
}
Bu sınıfı set içinde kullanıbilmek için bir hash metodu yazmamız gerekir. Hash metodunu std isim alanı içine alabiliriz.
namespace std
{
 template<> struct hash<Link>
 {
  size_t operator()(Link const& link) const
  {
   return hash<uint32_t>()(link.param1) ^ hash<uint32_t>()(link.param2);   }
 };  
}
Veri yapısını şöyle tanımlarız.
std::unordered_set<Link> link;
begin metodu - bucket index
Belirtilen bucket index'teki listeye erişim sağlar. Şöyle yaparız.
for (size_t index = 0; index < set.bucket_count(); ++index) {
 
 for (auto bit = set.begin(index); bit != set.end(index); ++bit) {
  cout << " " << *bit;
 }
 
}
bucket_count metodu
Her bucket içindeki listeye erişilebilir. Şöyle yaparız.
for (size_t index = 0; index < set.bucket_count(); ++index) {
 
 for (auto bit = set.begin(bidx); bit != set.end(bidx); ++bit) {
  cout << " " << *bit;
 }
 
}
erase metodu

Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun.
std::unordered_set<int> foo{1,2,3};
Bir değer varsa silip yeni bir değer eklemek için şöyle yaparız.
if (foo.erase(1)) {
  foo.insert(4);
}
operator ==
Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun
struct Foo {
};

struct FooHasher {
 size_t operator()(const Foo&) const {
  return ...;
 }
};

struct FooEqual {
 bool operator()(const Foo& lhs, const Foo& rhs) const {
  return true;
 }
};

std::unordered_set<Foo, FooHasher, FooEqual> s1;
std::unordered_set<Foo, FooHasher, FooEqual> s2;
(void)(s1 == s2);
İki set'in eişitliğini kontrol etmek için Foo nesnesinin "operator ==" metodunu olması gerekir. Açıklaması şöyle
Two unordered containers a and b compare equal if a.size() == b.size() and, for every equivalent=key group [Ea1,Ea2) obtained from a.equal_range(Ea1), there exists an equivalent-key group [Eb1,Eb2) obtained from b.equal_range(Ea1), such that distance(Ea1, Ea2) == distance(Eb1, Eb2) and is_permutation(Ea1, Ea2, Eb1) returns true.

24 Temmuz 2018 Salı

Naked Pointer

Giriş
Açıklaması şöyle.
When an array decays, it converts into a pointer to the first element. In the case of int a[3][4], a is an array of int[4], so a pointer to an element of int [3][4] has type int (*)[4].
Tek Boyutlu Array
Şöyle yaparız.
void foo(int a[])
Eğer uzunluğu belirtmek istersek şöyle yaparız ancak uzunluk bilgisi kaybolur çünkü
void foo(int a[3]);
derleyici yarafından şu hale çevrilir.
void foo(int *a)
Dolayısıyla şöyle yaparız.
void foo(int* a, int size1);
İki Boyutlu Array
Eğer uzunluğu belirtmek istersek şöyle yaparız ancak uzunluk bilgisi kaybolur çünkü
void foo(int a[3][4])
Derleyici yarafından şu hale çevrilir.
void foo(int (*a)[4])
Uzunlukları belirtmek istersek şöyle yaparız.
void foo(int* a, int size1, int size2);
Decay Olmaması
Metodun imzasını şöyle yaparsak pointer decay olmaz.
void f (int (&a)[5]);