30 Mart 2018 Cuma

protected Üye Alan - Protected Member

Giriş
Açıklaması şöyle.
You can only access protected members from your own base class instance.
Normalde protected üye alana sadece kalıtan sınıftan erişilebilir. Derleme hatasını görmek için şöyle yaparız.
class BaseTest
{
public:
  BaseTest(){};

  BaseTest(int prot)
  {
    _protMember = prot;
  };

protected:
  int _protMember;
};

class SubTest : public BaseTest
{
  // followup question
  SubTest(const SubTest &subTest)
  {
    _protMember = subTest._protMember; // this line compiles without error
  };

  SubTest(const BaseTest &baseTest)
  {
    _protMember = baseTest._protMember; // this line produces the error
  };
};
Örnek
Derleme hatasını görmek için şöyle yaparız.
SubTest(const SubTest& x); // can access x._protMember
SubTest(const BaseTest& x); // cannot access x._protMember
Kurtulmak
Bu kısıttan kurtulmak mümkün
Örnek
Şöyle yaparız.
struct Base { protected: int value; };
struct Derived : Base
{
 void f(Base const& other)
 {
  //int n = other.value; // error: 'int Base::value' is protected within this context
  int n = other.*(&Derived::value); // ok??? why?
  (void) n;
 }
};

27 Mart 2018 Salı

lcov komutu

Giriş
lcov komutu, gcov'un çıktısını html'e çevirir. Başka formatta çıktılar için gcovr kullanılabilir. Ancak gcovr için python kurmak lazım.

Örnek
Şöyle yaparız.
#Gather data
lcov -c -d mytestdirectory -o mycoverage.info

#Extract coverage info
lcov -e mycoverage.info "*src*" -o mycoverage.info

#Generate HTML output
genhtml mycoverage.info -o coverage
1. Komutu çalıştırdığım yerde mycoverage.info dosyası oluşur. Bu dosyada her kaynak dosya için hangi satırların çalıştırıldığının "toplam" bilgisi vardır. 

2. Ayrıca coverage isimli bir alt dizin oluşur.  Bu dizinde index.html dosyası ve src isimli kaynak kod dosyalarıyla aynı isme sahip .html uzantılı dosyalar oluşur.


26 Mart 2018 Pazartesi

_Generic - C11

Giriş 
C11 ile geliyor

Örnek
Elimizde şöyle bir macro olsun.
#define ICE_P(x) _Generic((1? (void *) ((x)*0) : (int *) 0), int*: 1, void*: 0)
Çağırmak için şöyle yaparız. Çıktı olarak 1 ve 0 alırız
printf("%d %d\n", ICE_P(1), ICE_P(x));
Örnek
Elimizde şöyle bir metod olsun
int test(char * a, char * b, char * c, bool d, int e);
Metodun imzasına göre 1 veya 2 değerini dönmek için şöyle yaparız. Çıktı olarak 1 alırız
#define WEIRD_LIB_FUNC_TYPE(T) _Generic(&(T), \
  int (*)(char *, char *, char *, bool, int): 1, \
  int (*)(char *, char *, char *, bool): 2, \
  default: 0)

printf("test's signature: %d\n", WEIRD_LIB_FUNC_TYPE(test));
// will print 1 if 'test' expects the extra argument, or 2 otherwise

23 Mart 2018 Cuma

std::any_cast

std::bad_any_cast Exception
Açıklaması şöyle.
Throws std::bad_any_cast if the typeid of the requested ValueType does not match that of the contents of operand.
Örnek
Bu exception'ı görmek için şöyle yaparız.
std::any a = 10; // holds an int now
auto b = std::any_cast<long>(a);  // throws bad_any_cast exception


19 Mart 2018 Pazartesi

std::chrono::duration_cast metodu

chrono::duration_cast
duration_cast farklı duration tipleri arasında dönüşüm yapmak için kullanılır.
Örnek
Şöyle yaparız
typedef std::chrono::high_resolution_clock my_clock;

my_clock::time_point start = my_clock::now();

// Do stuff

my_clock::time_point end = my_clock::now();

std::chrono::milliseconds ms_duration = 
  std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(end - start);
Örnek
Çevrimde kayıp olmasın yani gerekirse küsuratlı olsun istersek float kullanarak şöyle yaparız.
std::chrono::high_resolution_clock::duration d = ...;
if (d < std::chrono::microseconds(10))
cout
<< std::chrono::duration_castt<std::chrono::duration<float, std::nano>>(d).count()
<< " nnano s";
Örnek
std::duration_cast kodları uzun olduğu için şöyle yaparız.
template <typename Duration>
auto as_ms(Duration const& duration) {
  return std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(duration).count();
}

void foo() {
 Time start = Clock::now();
 // something
 Time end = Clock::now();
 std::cout << as_ms(end - start).count() << std::endl;
}
C++17 ile şöyle yaparız.
using Clock = std::chrono::system_clock;
using Time = Clock::time_point;

auto Ms = [](auto&& duration)
{
 return std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(duration).count();
};

auto start = Clock::now();
// something
auto end = Clock::now();
std::cout << Ms(end - start) << std::endl;