3 Mart 2020 Salı

STL Veriyapısı - list

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <list>
Bu veriyapısının verimliliği konusunda bazı olumsuz görüşler var.
std::list is an extremely inefficient class that is rarely useful. It performs a heap allocation for every element inserted into it, thus having an extremely high constant factor, particularly for small data types.
Allocator
Açıklaması şöyle. Eğer kendi allocator metodumuzu vermezsek std::allocator kullanılır.
std::list<T> allocates its internal nodes (say class Node<T>) using std::allocator_traits<Allocator>::rebind_alloc<Node<T>>, which is, by default, Alloc<Node<T>, Args> if Allocator is Alloc<T, Args>. So, when std::allocator is used, std::list<T> will use std::allocator<Node<T>> to allocate its internal nodes.

If you want to provide a custom allocator template Alloc and don't want std::list<T> to use Alloc<Node<T>>, you can provide a member template rebind for Alloc, then the allocator Alloc::rebind<Node<T>>::other will be used.

back metodu
En sondaki elemanı verir. Şöyle yaparız.
if (list.back()->Foo()) {...}
begin ve end metodları
Şöyle yaparız.
for (auto it = list.begin(); it != list.end(); it++)
 std::cout << *it <<std::endl;
}
clear metodu
Şöyle yaparız. Listedeki nesnelerin pointer olmamasın dikkat etmek gerekir.
list.clear();
emplace_back metodu
Bu metodun döndürdüğü sonuç tipi C++17 ile değiştirildi. C++17 ile referans dönüyor. Şöyle yaparız.
struct A {
 
 constexpr int v() const {
  return std::is_same<
   decltype(std::list<A>{}.emplace_back()),
   A&>::value ? 17 : 14;
  }
};
empty metodu
Şöyle yaparız.
while (!list.empty()) {
 list.pop_back();
}
erase metodu - iterator
İmzası şöyle
iterator erase( const_iterator pos );
Şöyle yaparız.
list <char> &myList = ...;
list<char>::iterator itr;

for (itr= myList.begin(); itr != myList.end(); itr++ )
{ 
 if (*itr == 'w' || *itr == 'W'){
  itr = myList.erase (itr);
 }
}
erase metodu - reverse iterator
Reverse iterator ile silmek için base metodunu kullanırız. Açıklaması şöyle.
The base iterator refers to the element that is next (from the std::reverse_iterator::iterator_type perspective) to the element the reverse_iterator is currently pointing to.
Şöyle yaparız.
auto pos = list.crbegin(); // Last element in the list
mylist.erase((pos+1).base()); 
erase metodu - indeks
Örnek ver

merge metodu
std::merge yerine kendi metodunu sunar. İki tane listemiz olsun.
std::list<int> list1 = { 5,9,0,1,3,4 };
std::list<int> list2 = { 8,7,2,6,4 }; 
list1.sort();
list2.sort();
std::cout << "list1: " << list1 << "\n";
std::cout << "list2: " << list2 << "\n";
list1.merge(list2);
std::cout << "merged: " << list1 << "\n";
Bu listeyi sıralayıp birleştirdikten sonra çıktı olarak şunu alırız. merge() metodu splice metodundan fakrlıdır çünkü merge list2'nin içeriğini bozmaz. splice() ise list2'nin içeriğini list1'e aktarır.
list1:  0 1 3 4 5 9
list2:  2 4 6 7 8
merged: 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9
push_back metodu
En sona yeni bir eleman ekler. Şöyle yaparız.
list.push_back("2");
pop_back metodu
En sondaki elemanı listeden çıkarır. Şöyle yaparız.
list.pop_back();
reverse metodu
O(n)'de çalışır.

remove_if metodu
std::remove_if yerine kendi remove_if metodunu sunar. Şöyle yaparız.
list.remove_if([&](const MyClass& foo){
  return ...;
});

sort metodu
std::sort yerine kendi sort metodunu sunar. Mergesort kullandığı için maliyeti O(n logn).

splice metodu - concatinate
splice uç uca eklemek demek. Maliyeti O(1) çünkü aslında şöyle bir işleme benziyor. Node'ları yer değiştirerek iki listeyi birleştiriyor.
list1->back->next = list2->front;
list1->size += list2->size;
splice() metodu merge metodundan farklıdır çünkü splice sonucunda list2 boşalırken merge list2'yi boşaltmaz.
Örnek
Şöyle yaparız.  list1'e list2 eklenir
std::list<int> list1 = { 5,9,0,1,3,4 };
std::list<int> list2 = { 8,7,2,6,4 }; 

list1.splice(list1.end(), list2);
Örnek
Bu metod LRU listelerinde çok işe yarar. Şöyle yaparız.
template <typename Key, typename Value>
class lru_cache {
 public:
 using value_type = typename std::pair<Key, Value>;
 using value_it = typename std::list<value_type>::iterator;
 using operation_guard = typename std::lock_guard<std::mutex>;

 lru_cache(size_t max_size) : max_cache_size{max_size} {
  if (max_size == 0) {
   max_cache_size = std::numeric_limits<size_t>::max();
  }
 }

 void Put(const Key& key, const Value& value) {
  operation_guard og{safe_op};
  auto it = cache_items_map.find(key);

  if (it == cache_items_map.end()) {
   if (cache_items_map.size() + 1 > max_cache_size) {
    // remove the last element from cache
    auto last = cache_items_list.crbegin();

    cache_items_map.erase(last->first);
    cache_items_list.pop_back();
   }

   cache_items_list.push_front(std::make_pair(key, value));
   cache_items_map[key] = cache_items_list.begin();
  }
  else {
   it->second->second = value;
   cache_items_list.splice(cache_items_list.cbegin(), cache_items_list,
               it->second);
  }
 }

 const Value& Get(const Key& key) const {
  operation_guard og{safe_op};
  auto it = cache_items_map.find(key);

  if (it == cache_items_map.end()) {
   throw std::range_error("No such key in the cache");
  }
  else {
   cache_items_list.splice(cache_items_list.begin(), cache_items_list,
               it->second);

   return it->second->second;
  }
 }

 private:
 mutable std::list<value_type> cache_items_list;
 std::unordered_map<Key, value_it> cache_items_map;
 size_t max_cache_size;
 mutable std::mutex safe_op;
};
splice - iterator + list + iterator
Örnek
l2'nin başından itibaren eklemek için şöyle yaparız.
list<int> l1{1, 2, 3, 5, 6};
list<int> l2{2, 6, 8};
auto it = l1.begin();
advance(it, 2);

l2.splice(l2.begin(), l1, it);
unique metodu
std::unique yerine kendi unique metodunu sunar. Elimizde iki liste olsun. İki listeyi birleştirip, sıralar ve unique metodunu çağırırsak
std::list<int> list1 = { 5,9,0,1,3,4 };
std::list<int> list2 = { 8,7,2,6,4 }; 

list1.splice(list1.end(), list2);
list1.sort();
list1.unique();
çıktı olarak şunu alırız.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder