25 Şubat 2020 Salı

C++20 concept Kullanarak std::enable_if'ten Kurtulmak

Giriş 
std::enable_if iki tane metod varsa birini seçmek veya derleme hatası almak için kullanılabilir.

Örnek - SFINAE
Önce concept tanımlarız. Şöyle yaparız.
template<typename T>
concept HasGetInt = requires (T& v) { { v.getInt() } -> std::convertible_to<int>; };
Daha sonra şöyle yaparız. Burada iki tane f() metodundan birisini seçmek için kullanılıyor.
class X {
public:
 int getInt(){
  return 9;
 }
};

class Y {};

template <typename T>
void f(T& v) {
 // only for Y
 std::cout << "Y" << std::endl;
}

template <HasGetInt T>
void f(T& v){
 // only for X
 int i = v.getInt();
 std::cout << "X" << std::endl;
}

int main() {
 X x;
 f(x);

 Y y;
 f(y);
}
Örnek - Derleme Hatası
Şöyle yaparız.
// Taken from https://en.cppreference.com/w/cpp/experimental/constraints
template <typename T>
concept bool Integral = std::is_integral<T>::value;

template <Integral T> // Using concept Integral.
void foo(T i) { /* ... */ } // 'i' has to be integral, or compile time error.
Örnek - Derleme Hatası
Şöyle yaparız.
template <typename T, typename ...U>
concept one_of = (std::is_same_v<T, U> || ...);

template <one_of<int, MyEnum> T>
bool isFunction(T const& aVariable) {
  return true;
}
Kullanmak için şöyle yaparız.
int main() {
  isFunction(MyEnum::A);
  isFunction(3);
  isFunction("my_string"); // error
  return 0;
}
Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun.
template<typename T>
concept LessCompareable=requires(const T& lhs, const T& rhs)
{
   {lhs<rhs}->bool;
};
Kullanmak için şöyle yaparız
template<LessCompareable T>
const T& comp(const T& a , const T& b)
{return a<b?a:b;}
Örnek - Derleme Hatası
Elimizde şöyle bir kod olsunn
template<typename T>
concept MyClassIter = std::is_same_v<
            MyClass, 
            typename std::iterator_traits<T>::value_type
           >;
Şöyle yaparız
template <MyClassIter IteratorType>
void myFunction( IteratorType begin, IteratorType end ) {}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder